13.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

  • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Нови актове

  • Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
  • Постановление № 1 от 5 януари 2012 г. за приемане на методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
  • Решение № 15898 от 01.12.2011 г. по адм. д. № 625/2011 г. (обн., дв, бр. 4 от 2012 г.)
  • Споразумение за сътрудничество между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на украйна (одобрено с решение № 447 от 23 юни 2003 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 6 декемв...