17.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.)
 • Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на национален музей на образованието - гр. габрово
 • Декларация осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани
 • Договор № рд-нс-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз
 • Договор № рд-нс-01-2 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между националната здравно-осигурителна каса и българския зъболекарски съюз
 • Инструкция № 1 от 4 януари 2012 г. за реда за водене на регистъра на научната дейност в република България
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (дв, бр. 82 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 57 от 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната систе...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2009 г. за реда за създаване на научни групи към музеите (дв, бр. 2 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение № 1565-нс от 12 януари 2012 г.
 • Решение № 1566-нс от 12 януари 2012 г.
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за преобразуване на факултет "обществено здраве" в структурата на русенския университет "ангел кънчев" във факултет "обществено здраве и здравни грижи"
 • Решение за попълване ръководството на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
 • Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за промяна на състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа
 • Решение за промяна на състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа