6.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Решение № 645 от 30 август 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "софийски околовръстен път - южна дъга", участък "симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40...
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Нови актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (дв, бр. 13 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (дв, бр. 109 от 2008 г.)
 • Решение № 962 от 30 декември 2011 г. за изменение на решение № 645 на министерския съвет от 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "софийски околовръстен път - южна дъга", участък...
 • Споразумение между република австрия, република България, република унгария, румъния и република турция относно проекта "набуко" (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 3 февруари 2010 г. - дв, бр. 12 от 2010 г. в сила о...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., дв, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2006 г. и бр. 67 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (д...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени...