21.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Кодекс на труда (КТ 21.02.2012)
 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ПП ЗДДС)
 • Закон за дипломатическата служба
 • Закон за културното наследство
 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на министерството на външните работи
 • Постановление № 20 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на земеделието и храните, приет с постановление № 265 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 90 от 2009 г.)
 • Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
 • Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ...
 • Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
 • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Нови актове

 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за администрацията (дв, бр. 130 от 1998 г.)
 • Наредба № 28 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фирмен мениджър"
 • Наредба № 29 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник в бизнес услуги"
 • Наредба № 30 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "касиер"
 • Наредба № 31 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "снабдител"
 • Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"
 • Наредба № 33 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "офис мениджър"
 • Наредба № 34 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "офис секретар"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (дв, бр. 87 от 2007 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или ч...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Решение за създаване на временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лиш...
 • Решение № 15323 от 22.11.2011 г. по адм. д. № 14078/2010 г. (обн., дв, бр. 15 от 2012 г.)
 • Указ № 59 от 14.02.2012 г. за освобождаване на ради драгнев найденов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република австрия
 • Указ № 60 от 14.02.2012 г. за освобождаване на иво любенов петров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България във федерална република германия
 • Указ № 61 от 14.02.2012 г. за назначаване на ради драгнев найденов за извънреден и пълномощен посланик на република България във федерална република германия
 • Указ № 63 от 15.02.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за администрацията
 • Меморандум за разбирателство (MP) между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на чешката република и министерството на отбраната на република естония и министерството на отбраната на република финландия и прави...