3.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на ливанската република за сътрудничество в областта на туризма (одобрен с решение № 866 от 9 декември 2010 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 28 де...
 • Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Нови актове

 • Международна конвенция за арест на кораби, 1999 г. (ратифицирана със закон, приет от хххVIII народно събрание на 12 януари 2001 г. - дв, бр. 7 от 2001 г. в сила за република България от 14 септември 2011 г.)
 • Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
 • Наредба № 2 от 30 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии
 • Наредба № 8 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "пътен строител"
 • Наредба за изменение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., дв, бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.; доп., бр. 40 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 90 от 2008 г. и бр. 50 от 2010...
 • Наредба № н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от валутния закон
 • Постановление № 13 от 27 януари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с постановление №...
 • Решение за участието на република България в договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители иван вълков и владимир тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ивайло московски относно стойността на договора за проектирането и изграждането...
 • Указ № 24 от 25.01.2012 г. за освобождаване на генерал-лейтенант кирчо иванов киров от длъжността "директор на националната разузнавателна служба" и от военна служба
 • Указ № 25 от 25.01.2012 г. за освобождаване на полковник звездомир иванов пенков от длъжността "заместник-директор на националната разузнавателна служба"
 • Указ № 26 от 25.01.2012 г. за освобождаване на генерал-майор людмил лалев ангелов от длъжността "заместник-директор на националната разузнавателна служба" и от военна служба
 • Указ № 27 от 25.01.2012 г. за назначаване на полковник драгомир здравков димитров на длъжността "заместник-директор на националната разузнавателна служба" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 28 от 25.01.2012 г. за назначаване на полковник георги костадинов миленов на длъжността "заместник-директор на националната разузнавателна служба"
 • Наредба № 7 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"
 • Наредба № 9 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "кинолог"