24.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ПП ЗДДС 2012)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)
 • Наредба за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение
 • Протокол за сътрудничество между министерството на отбраната на република България и министерството на националната отбрана на социалистическа република виетнам в областта на подготовката на кадри
 • Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз буки"
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

Нови актове

 • Анекс към протокола за сътрудничество между министерството на отбраната на република България и министерството на националната отбрана на социалистическа република виетнам в областта на подготовката на кадри (одобрен с решение № 939 от 22 де...
 • Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните...
 • Наредба № 35 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "деловодител"
 • Наредба № 36 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на компютър"
 • Наредба № 37 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на прецизна техника"
 • Наредба № 38 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "електротехник"
 • Наредба № 39 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "електромонтьор"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (дв, бр. 23 от 20...
 • Постановление № 31 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000...
 • Постановление № 32 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 200...
 • Постановление № 33 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 • Постановление № 34 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 1...
 • Постановление № 35 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с постановление № 32 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 19 от 2002 г.)
 • Постановление № 36 от 16 февруари 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на парични награди на граждани от с. бисер, община харманли, област хасково, активно уч...
 • Постановление № 37 от 17 февруари 2012 г. за изменение на наредбата за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение, приета с постановление № 96 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 48 от 2000 г.)
 • Правилник за допълнение на правилника за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз буки" (дв, бр. 104 от 2011 г.)
 • Решение за преобразуване на химическия факултет в структурата на софийския университет "св. климент охридски" във факултет по химия и фармация
 • Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители