14.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Нови актове

 • Консулска конвенция между република България и черна гора(ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 23 юни 2011 г. - дв, бр. 51 от 2011 г. в сила от 22 декември 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България (дв, бр. 40 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (дв, бр. 109 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение (обн., дв, бр. 46 от 2010 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.)
 • Наредба № рд-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
 • Постановление № 19 от 8 февруари 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследс...
 • Протокол за стратегическа екологична оценка към конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст(ратифициран със закон, приет от 40-ото народно събрание на 17 ноември 2006 г. - дв, бр. 97 от 2006 г. в сила за реп...
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители георги пирински, янаки стоилов и мая манолова към министъра на външните работи николай младенов относно предложения по доклада на ограничената мисия на оссе/сдичп за наблюдение н...
 • Решение във връзка с избор на инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Наредба № 20 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "продавач-консултант"
 • Наредба № 21 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "брокер"
 • Наредба № 22 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "търговски представител"
 • Наредба № 23 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник в маркетингови дейности"
 • Наредба № 24 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "финансист"
 • Наредба № рд-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони