7.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 11

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Наредба № 42 от 6 юли 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)
 • Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 01.01.2012 г. (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
 • Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)

Нови актове

 • Наредба № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтажист"
 • Наредба № 11 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фотограф"
 • Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "тоноператор"
  Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "аниматор"
 • Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати (дв, бр. 93 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци (дв, бр. 45 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарна...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност (дв, бр. 67 от 2001 г.)
  Наредба № н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на националния документален архив на националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 01.01.2012 г.
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия
 • Указ № 29 от 31.01.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в ню йорк, и на конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1...
 • Указ № 30 от 31.01.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от споразумението между правителството на ...
 • Указ № 31 от 31.01.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на измененията на споразумението за опазване на китоподобните бозайници в черно море, средиземно море и съседната акватория на атлантическия океан
 • Закон за ратифициране на конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в ню йорк, и на конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в ню йорк
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от споразумението между правителството на република България и правителството на конфеде...
 • Закон за ратифициране на измененията на споразумението за опазване на китоподобните бозайници в черно море, средиземно море и съседната акватория на атлантическия океан
 • Наредба № 14 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "каменоделец"