17.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на министерството на финансите по закона за държавните такси
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 • Договор № рд-нс-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз
 • Устройствен правилник на селскостопанската академия
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
 • Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика
 • Постановление № 258 от 24 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Нови актове

 • Договор за допълнение на договор № рд-нс-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз (дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Договор за лиценз между австралийския съюз, представляван от департамента по здравеопазване и застаряване, и република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система A...
 • Многостранно споразумение между страните от югоизточна европа за изпълнение на конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (утвърдено с решение № 722 от 17 ноември 2008 г. на министерския съвет. в сил...
 • Наредба № 25 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "финансов отчетник"
 • Наредба № 26 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "данъчен и митнически посредник"
 • Наредба № 27 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оперативен счетоводител"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., дв, бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (дв, бр. 47 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (дв, бр. 67 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от...
 • Постановление № 20 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на земеделието и храните, приет с постановление № 265 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 90 от 2009 г.)
 • Постановление № 21 от 10 февруари 2012 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2012 г. на държавните културни институти в системата на министерството на културата, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
 • Постановление № 22 от 10 февруари 2012 г. за създаване на почивна база "орлица" - пампорово
 • Постановление № 23 от 10 февруари 2012 г. за изменение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Постановление № 24 от 10 февруари 2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на задълженията по проект "укрепване на бреговете на река арда в района на град кърд...
 • Постановление № 25 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и ...
 • Постановление № 26 от 10 февруари 2012 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие по закона за енергийната ефективност и закона за енергията от възобновяеми източници
 • Постановление № 27 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура", приет с постановление № 295 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Постановление № 28 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 258 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фон...
 • Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
 • Постановление № 29 от 14 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на селскостопанската академия, приет с постановление № 226 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 83 от 2008 г.)
 • Постановление № 30 от 14 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, приет с постановление № 95 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 41 от 2010 г.)
 • Правилник за устройството, организацията и дейността на учебен център
 • Решение № 1621-ми от 13 февруари 2012 г. относно образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за кмет на община
 • Решение № 1622-ми от 13 февруари 2012 г. относно образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за общински съветници
 • Решение № 165 от 2 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях, приети с решение № 1475 от 20.12....
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие по закона за енергийната ефективност и закона за енергията от възобновяеми източници
 • Указ № 46 от 08.02.2012 г. за освобождаване на андрей стоянов караславов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република гърция
 • Указ № 47 от 08.02.2012 г. за освобождаване на андрей славчев трънски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в босна и херцеговина
 • Указ № 48 от 08.02.2012 г. за освобождаване на теодор спасов русинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република албания
 • Указ № 49 от 10.02.2012 г. за освобождаване на димитър константинов икономов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в унгария
 • Указ № 50 от 10.02.2012 г. за освобождаване на илко климентов шивачев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт
 • Указ № 51 от 10.02.2012 г. за освобождаване на георги димитров димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република сърбия
 • Указ № 52 от 10.02.2012 г. за освобождаване на христо георгиев георгиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство белгия и във великото херцогство люксембург
 • Указ № 53 от 10.02.2012 г. за освобождаване на володя чанев нейков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка, в република мавриций, в република намибия, в кралство лесото и в република ботсуана
 • Указ № 54 от 10.02.2012 г. за освобождаване на златин вангелов тръпков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство нидерландия
 • Указ № 55 от 10.02.2012 г. за освобождаване на георги петков пейчинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в китайската народна република и в корейската народно-демократична република със седалище в пекин
 • Указ № 56 от 10.02.2012 г. за освобождаване на атанас игнатов младенов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република, в република сан марино и в република малта със седалище в рим
 • Указ № 57 от 10.02.2012 г. за освобождаване на никола иванов калудов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България при светия престол и суверенния военен хоспиталиерен орден на свети йоан от йерусалим, родос и малта
 • Указ № 58 от 14.02.2012 г. за обнародване на закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра