28.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Договор за присъединяването на република България и румъния към европейския съюз
  Договор от лисабон за изменение на договора за европейския съюз и на договора за създаване на европейската общност(ратифициран със закон, приет от 40-то народно събрание на 21 март 2008 г. - дв, бр. 36 от 4 април 2008 г. в сила от 1 декември 2009 г.)
 • Наредба № рд-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
 • Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 • Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
 • Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство
 • Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

Нови актове

 • Договор между република България и република беларус за правна помощ по наказателни дела (ратифициран със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 февруари 2011 г. - дв, бр. 18 от 2011 г. в сила от 7 октомври 2011 г.)
 • Наредба № 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост
 • Наредба за допълнение на наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (дв, бр. 27 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (дв, бр. 4 от 2001 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (дв, бр. 19 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство (дв, бр. 2 от 2010 г.)
 • Постановление № 38 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
  Пети протокол за поправка към договора от лисабон за изменение на договора за европейския съюз и на договора за създаване на европейската общност, подписан в лисабон на 13 декември 2007 г. (дв, бр. 101 от 2009 г. протоколът е съставен на 2 декември 201...
 • Седми протокол за поправка на договора между кралство белгия, чешката република, кралство дания, федерална република германия, република естония, република гърция, кралство испания, френската република, ирландия, италианската република, република кипър...
 • Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на националната здравноосигурителна каса
 • Указ № 74 от 22.02.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между република България и международната банка за възстановяване и развитие (мбвр) за безвъзмездно финансиране от фонда за институционално развитие на световната бан...
 • Закон за ратифициране на споразумението между република България и международната банка за възстановяване и развитие (мбвр) за безвъзмездно финансиране от фонда за институционално развитие на световната банка за укрепване на капацитета на националния д...
 • Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
 • Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
 • Наредба № 42 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-оператор"
 • Наредба № 43 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "технолог в силикатните производства"
 • Наредба № 44 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "хлебар-сладкар"