1.06.2012 г.

Брой 41

Променени актове

 • Решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
 • Приложения към решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели ...
 • Наредба № н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на консултативния съвет за подпомагане на министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
 • Наредба № 2 от 18 май 2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от ...
 • Постановление № 97 от 28 май 2012 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на консултативния съвет за подпомагане на министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
 • Постановление № 98 от 28 май 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с постановление № 268 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 93 от 2009 г.)
 • Постановление № 99 от 28 май 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Решение за избиране на член на комисията за финансов надзор
 • Решение за приемане на годишния отчет за дейността на комисията за защита на личните данни за 2011 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор
 • Указ № 193 от 23.05.2012 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Димитър Радославов Димитров от длъжността началник на националната служба за охрана и от военна служба
 • Указ № 194 от 23.05.2012 г. за назначаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков за временно изпълняващ длъжността началник на националната служба за охрана
 • Указ № 195 от 23.05.2012 г. за назначаване на Кети Методиева Маркова за съдия в конституционния съд на република България