31.08.2012 г.

ДВ, брой 67

Променени актове

 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (дв, бр. 31 от 2000 г.)
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от министерството на вътрешните работи
 • Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)
 • Устройствен правилник на агенция "митници"
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
 • Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (дв, бр. 31 от 2000 г.)
 • Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване
 • Постановление № 183 от 23 август 2012 г. за изменение на постановление № 181 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (дв, бр. 59 от 2009 г.)
 • Постановление № 184 от 23 август 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по закона за министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по закона за държавна агенция "национална сигурност" ...
 • Постановление № 185 от 23 август 2012 г. за изменение на постановление № 4 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност ...
 • Постановление № 186 от 23 август 2012 г. за приемане на наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и ...
 • Постановление № 187 от 24 август 2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на мярка 1 от мерките за ...
 • Постановление № 188 от 24 август 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ...
 • Постановление № 189 от 24 август 2012 г. за изменение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Постановление № 190 от 24 август 2012 г. за изменение на устройствения правилник на агенция "митници", приет с постановление № 302 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Постановление № 191 от 24 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на отбраната за 2012 г.
 • Постановление № 192 от 24 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2012 г.
 • Решение № 678 от 23 август 2012 г. за административно-териториална промяна в община чупрене, област видин - закриване на населено място
 • Решение № 680 от 23 август 2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV тец "бобов дол" - подстанция "самоков", на територията на софийска област
 • Указ № 267 от 09.07.2012 г. за награждаване на георги харалампиев костадинов с орден "стара планина" първа степен