2.10.2012 г.

ДВ, брой 75

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за движението по пътищата
 • Инструкция № Iз-381 от 10 март 2009 г. за реда за обработка на лични данни в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 103 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2007 г.)
 • Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система
 • Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 67 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита
 • Наредба № 78 от 28 ноември 2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване ...
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
 • Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
 • Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение
 • Постановление № 195 от 6 август 2009 г. за закриване на държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на устройствен правилник на министерството на физическото възпитание и спорта
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет
 • Правилник за устройството и дейността на консултативния съвет за подпомагане на министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
 • Устройствен правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за българските лични документи (дв, бр. 93 от 1998 г.)
 • Закон за ратифициране на изменението на гаранционното споразумение между кралство Белгия, република България, Чешката република, кралство Дания, федерална република германия, република естония, ...
 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение и допълнение на рамковото споразумение относно изпълнението на инициатива JEREMIE в република България (второ споразумение за изменение) между ...
 • Инструкция № и-1 от 25 септември 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на главна дирекция "охрана"
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Iз-381 от 2009 г. за реда за обработка на лични данни в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 23 от 2009 г.)
 • Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на република ирак за сътрудничество в областта на отбраната ...
 • Наредба за изменение на наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (дв, бр. 40 от 2009 г.)
 • Постановление № 228 от 24 септември 2012 г. за приемане на правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС
 • Постановление № 230 от 26 септември 2012 г. за изменение на постановление № 193 на министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за ...
 • Постановление № 231 от 27 септември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с постановление № 241 на МС ...
 • Постановление № 232 от 27 септември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на външните работи за участие в хуманитарни операции
 • Постановление № 233 от 27 септември 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на консултативния съвет за подпомагане на МС при формиране на държавната политика в ...
 • Постановление № 234 от 27 септември 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на физическото възпитание и спорта
 • Постановление № 235 от 27 септември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на министерството на физическото възпитание и спорта
 • Постановление № 236 от 27 септември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд ...
 • Постановление № 237 от 27 септември 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, приет с ...
 • Постановление № 239 от 1 октомври 2012 г. за изменение на наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват ...
 • Правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС
 • Протокол между правителството на република България и правителството на република молдова за прилагане на споразумението между европейската общност и република молдова за обратното приемане на ...
 • Решение № 2 от 24.09.2012 г. за обявяване за избран за съдия в конституционния съд на република България на георги богомилов ангелов
 • Решение № 785 от 24 септември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище ...
 • Решение № 786 от 24 септември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "ново оряхово", община долни чифлик, област варна
 • Решение № 787 от 24 септември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище ...
 • Решение № 788 от 24 септември 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ ...
 • Решение за избор на член на висшия съдебен съвет от квотата на народното събрание
 • Решение за попълване състава на комисията по земеделието и горите
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за приемане на доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на ...
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на съдии в конституционния съд на република България през 2012 г. от квотата на народното събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в конституционния съд на ...
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на ...
 • Указ № 324 от 20.09.2012 г. за наименуване на географски обекти в антарктика
 • Указ № 325 от 21.09.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за българските лични документи
 • Указ № 326 от 21.09.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменението на гаранционното споразумение между кралство белгия, република България, чешката република, кралство дания, ...
 • Указ № 327 от 21.09.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение и допълнение на рамковото споразумение относно изпълнението на инициатива JEREMIE в република България ...