27.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

  • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Нови актове

  • Закон за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (дв, бр. 26 от 2011 г.)
  • Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
  • Програма между министерството на културата на република България и министерството на културата на алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на културата за периода 2012 - 2014 г. ...
  • Решение № 960 от 16 ноември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства - природен газ и кондензат, от находище "койнаре", участъци "борован", ...
  • Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител димчо михалевски към министъра на земеделието и храните мирослав найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
  • Решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в конституционния съд на република България от квотата на народното събрание през 2012 г.
  • Решение за приемане на процедурни правила за избор на съдия в конституционния съд на република България през 2012 г. от квотата на народното събрание
  • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в конституционния съд на република България от квотата на НС ...
  • Указ № 399 от 20.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба