23.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура"
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на отбраната
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "военни клубове и военно-почивно дело"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
  Устройствен правилник на министерството на отбраната

Нови актове

 • Инструкция № Iз-2295 от 13 ноември 2012 г. за организация на дейността в министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура" (дв, бр. 55 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата (дв, бр. 81 от 2008 г.)
 • Постановление № 285 от 15 ноември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
 • Постановление № 286 от 15 ноември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на здравеопазването за 2012 г. за нуждите на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 287 от 15 ноември 2012 г. за допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Постановление № 288 от 15 ноември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
 • Постановление № 289 от 15 ноември 2012 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират по закона за хазарта
 • Постановление № 290 от 16 ноември 2012 г. за изменение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приет с постановление № 232 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 291 от 16 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Решение № 948 от 16 ноември 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия 110 KV подстанция "айтос" - подстанция "слънчев бряг-запад" на територията на област бургас
 • Решение № 949 от 16 ноември 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "път І-1 (е-79) обход на гр. монтана от км 102+060 до км 114+512.20" на територията на област монтана
 • Решение № 950 от 16 ноември 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "автомагистрала "марица" оризово - капитан андреево, участък оризово - харманли от км 5+000 до ...
 • Решение № 958 от 16 ноември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - трас, от находище "железни врата", участък "1" и участък "2" ...
 • Решение за попълване състава на комисията по земеделието и горите
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за промени в състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на държавата катар за военно сътрудничество в областта на военното обучение, технологията и науките (утвърдено с решение № 803 от 4 октомври 2012 г. на МС ...
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за хазарта
 • Указ № 391 от 09.11.2012 г. за награждаване на йордан георгиев соколов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 392 от 09.11.2012 г. за награждаване на проф. михаил димитров неделчев с орден "св. св. кирил и методий" първа степен