13.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Постановление № 91 от 9 април 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с р...

Нови актове

 • Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
 • Инструкция № 1 от 26 октомври 2012 г. за водене на технологичните дневници при производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
 • Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
 • Наредба № Із-2209 от 29 октомври 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 • Постановление № 272 от 30 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 91 на министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху ...
 • Постановление № 277 от 5 ноември 2012 г. за приемане на наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 • Решение № 907 от 2 ноември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори и бигор, от находище "тънката бърчина", община ...
 • Решение № 908 от 2 ноември 2012 г.за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "пиринка", разположено в землището на ...
 • Решение за избиране на членове на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение по доклада на временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на нзок и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за ...
 • Решение по доклада на временната парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни ...
 • Указ № 390 от 09.11.2012 г. за обнародване на закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията