16.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
 • Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
 • Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
 • Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 • Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
 • Решение № 673 от 7 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и трахитови туфи, от находище "житосвят", разположено в ...
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. - дв, бр. 49 от 2005 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Инструкция № I-8 от 18 октомври 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на държавна агенция "национална сигурност"
 • Инструкция за изменение на инструкция № я-966 от 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба (дв, бр. 38 от 2010 г.)
 • Методика за определяне на резултатите от гласуването на национален референдум
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия (дв, бр. 12 от 1999 г.)
 • Постановление № 278 от 8 ноември 2012 г. за приемане на устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
 • Постановление № 279 от 8 ноември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия
 • Постановление № 280 от 8 ноември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г.
 • Постановление № 281 от 8 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 64 на министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (дв, бр. 37 от 2008 г.)
 • Постановление № 282 от 9 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с постановление № 34 на МС от 2007 ...
 • Постановление № 283 от 9 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,...
 • Постановление № 284 от 9 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с постановление № 122 на министерския съвет от 2004 г. ...
 • Решение № 6-нр от 12 ноември 2012 г. относно утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
 • Решение № 914 от 8 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на решение № 673 на министерския съвет от 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства ...
 • Решение № 925 от 9 ноември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "кайряка", община ...
 • Решение № 9-нр от 14 ноември 2012 г. относно приемане на методика за определяне на резултатите от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация