6.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на ...
 • Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)

Нови актове

 • Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
 • Наредба № Із-2205 от 26 октомври 2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или ...
 • Наредба за изменение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (дв, бр. 97 от 2010 г.)
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
 • Постановление № 270 от 29 октомври 2012 г. за приемане на наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях
 • Постановление № 271 от 30 октомври 2012 г. за приемане на наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
 • Правилник за организация на дейността на висшия съдебен съвет и неговата администрация
 • Решение № 2070-нс от 1 ноември 2012 г.
 • Решение № 890 от 29 октомври 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "път е-79 "даскалово - дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на ...
 • Решение във връзка с разискванията по питане на народния представител антон кутев към министъра на труда и социалната политика тотю младенов относно политиките на министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите
 • Решение за избиране на заместник-председател на 41-ото народно събрание
 • Решение за избор на съдия в конституционния съд на република България
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на българската телеграфна агенция
 • Споразумение за изменение и допълнение на рамковото споразумение относно изпълнението на инициатива JEREMIE в република България (второ споразумение за изменение) между правителството на република България, представлявано от министъра на икономиката ...
 • Споразумение за изменение и допълнение на финансовото споразумение относно изпълнението на инициатива JEREMIE в република България (второ споразумение за допълнение) между правителството на република България, представлявано от министъра на икономиката ...
 • Указ № 374 от 26.10.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство мечка, община иваново, област русе
 • Указ № 375 от 26.10.2012 г. за освобождаване на иван петров иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в португалската република
 • Указ № 376 от 26.10.2012 г. за назначаване на тодор христов стоянов за извънреден и пълномощен посланик на република България в португалската република
 • Указ № 377 от 26.10.2012 г. за назначаване на чавдар младенов николов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в кооперативна република ...
 • Указ № 378 от 26.10.2012 г. за назначаване на чавдар младенов николов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република суринам със ...
 • Указ № 384 от 31.10.2012 г. за назначаване на борис владимиров велчев за съдия в конституционния съд на република България