2.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)
 • Закон за медицинските изделия
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
 • Наредба № 7 от 27 януари 2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 40 от 12 март 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по специалната предприсъединителна програма на ЕС ...
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за ...
 • Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта
 • Решение № 650 от 30 юли 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабели ...
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (дв, бр. 10 от 2000 г.)
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия относно изпълнението на програмата за ...
 • Наредба за изменение на наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (дв, бр. 76 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 7 от 2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване (дв, бр. 15 от 2006 г.)
 • Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
 • План между министерството на здравеопазването на република България и министерството на здравеопазването на държавата израел за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука (одобрен с решение № 722 от ...
 • Постановление № 263 от 25 октомври 2012 г. за изменение на постановление № 84 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и ...
 • Постановление № 264 от 25 октомври 2012 г. за приемане на наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
 • Постановление № 265 от 25 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта, приет с постановление № 151 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 64 от 2003 г.)
 • Постановление № 266 от 26 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 40 на министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по ...
 • Постановление № 267 от 26 октомври 2012 г. за създаване на съвет за защита на интелектуалната собственост
 • Постановление № 269 от 26 октомври 2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития фонд "тютюн"
 • Решение № 878 от 25 октомври 2012 г. за административно-териториални промени в община кресна, област благоевград - присъединяване на населени места към други населени места
 • Решение № 883 от 25 октомври 2012 г. за изменение на решение № 650 на министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 ...
 • Решение по доклада на временната анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република молдова за сътрудничество при бедствия (утвърдено с решение № 754 от 13 септември 2012 г. на министерския съвет. в сила от 24 септември 2012 г.)
 • Указ № 352 от 16.10.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев - извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република панама със седалище в ...
 • Указ № 357 от 17.10.2012 г. за освобождаване на вицеадмирал пламен иванов манушев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
 • Указ № 358 от 17.10.2012 г. за освобождаване на генерал-майор йордан тодоров йорданов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
 • Указ № 359 от 17.10.2012 г. за освобождаване на генерал-майор стефан стефанов василев от длъжността командир на сухопътните войски, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание ...
 • Указ № 360 от 17.10.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал нейко ненов ненов от длъжността заместник-командир на сухопътните войски, назначаването му на длъжността командир на сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание ...
 • Указ № 361 от 17.10.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал красимир кънчев кънев от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и назначаването му на длъжността заместник-командир на сухопътните войски
 • Указ № 362 от 17.10.2012 г. за назначаването на полковник димитър атанасов шивиков на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 363 от 17.10.2012 г. за освобождаването на контраадмирал валентин любомиров гагашев от длъжността заместник-командващ на съвместното командване на силите и от военна служба
 • Указ № 364 от 17.10.2012 г. за освобождаване на комодор георги цветанов мотев от длъжността заместник-командир на военноморските сили, назначаването му на длъжността заместник-командващ на съвместното командване на силите и удостояването му с висше ...
 • Указ № 365 от 17.10.2012 г. за освобождаване на комодор димитър минев денев от длъжността директор на дирекция "ресурси" в щаба на съвместното командване на силите на нато в лисабон, португалия и назначаването му на длъжността заместник-командир на ...
 • Указ № 366 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал петър петков петров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада
 • Указ № 367 от 17.10.2012 г. за назначаване на полковник любчо спасов тодоров на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 368 от 17.10.2012 г. за освобождаване на комодор митко александров петев от длъжността командир на военноморската база - бургас и назначаването му на длъжността командир на военноморската база
 • Указ № 369 от 17.10.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал цанко иванов стойков от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и назначаването му на длъжността командир на 3-та авиационна база
 • Указ № 370 от 17.10.2012 г. освобождаване на бригаден генерал ваньо христов славеев от длъжността командир на 1-ва зенитноракетна бригада
 • Указ № 372 от 26.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
 • Указ № 373 от 26.10.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република ...