30.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (КСО)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 2013)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за счетоводството (ЗС)
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за националната агенция за приходите
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за хазарта
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 20 от 27 май 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (загл. доп. - дв, бр. 94 от 2012 г.)
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
 • Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи
 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)
 • Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от държавна агенция "национална сигурност" в операции и мисии извън територията на република България
  Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Решение № 6-нр от 12 ноември 2012 г. относно утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура" (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "българска служба за акредитация"
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Устройствен правилник на националния център "европейски младежки програми и инициативи"

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)
 • Инструкция № и-3 от 15 ноември 2012 г. за организация на взаимодействието между прокуратурата на република България и военната полиция
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника (дв, бр. 52 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (дв, бр. 103 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)
 • Постановление № 292 от 22 ноември 2012 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с постановление № 271 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 94 от 2009 г.)
 • Постановление № 293 от 22 ноември 2012 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 294 от 22 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на националния център "европейски младежки програми и инициативи", приет с постановление № 99 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 38 от 2007 г.)
 • Постановление № 295 от 22 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с постановление № 158 на министерския съвет от 1997 г. (дв, бр. 33 от 1997 г.)
 • Постановление № 296 от 22 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България, приета с постановление № 280 на министерския съвет от 19...
 • Постановление № 297 от 22 ноември 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за отпускане на хуманитарна помощ за сирийските бежанци в съседни на сирия държави в полза на ревизирания региона...
 • Постановление № 298 от 22 ноември 2012 г. за изменение на тарифата за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура", приета с постановление № 219 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 79 от 2008 г.)
 • Постановление № 299 от 23 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от държавна агенция "национална сигурност" в операции и мисии извън територията на република България, приета с постан...
 • Постановление № 300 от 23 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Правилник за организацията, задачите и функциите на инспекция за специализиран технически надзор при дирекция "управление на собствеността и социални дейности" в министерството на вътрешните работи
 • Решение № 20-нр от 26 ноември 2012 г. относно поправка в приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
 • Решение № 968 от 22 ноември 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV подстанция "добрич" - подстанция "каварна 2" (маяк)" на територията на област добрич
 • Решение № 975 от 22 ноември 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали (базалти), от находище "върбовка", разположено ...
 • Указ № 397 OT 15.11.2012 г. за изменение на указ № 336 от 1 октомври 2012 г.
 • Указ № 398 от 15.11.2012 г. за назначаване на бойко василев коцев за извънреден и пълномощен посланик на република България в руската федерация и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република узбекистан със седалище в москва
 • Указ № 408 от 27.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност