21.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи (дв, бр. 35 от 1996 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за потребителския кредит
 • Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)

Нови актове

 • Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (Виж новия график Почивни дни 2013)
 • Закон за допълнение на закона за опазване на земеделските земи (дв, бр. 35 от 1996 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за общинската собственост (дв, бр. 44 от 1996 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за потребителския кредит (дв, бр. 18 от 2010 г.)
 • Закон за отменяне на закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в берн
 • Наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (дв, бр. 29 от 2006 г.)
 • Определение № 2 от 15 ноември 2012 г.
 • Правилник за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
 • Протокол за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство между министерството на земеделието и храните на република България и министерството на земеделието на палестинската власт (одобрен с решение № 869 от ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на грузия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти (одобрено с решение № 774 от 20 септември 2012 г. на МС ...
 • Указ № 393 от 12.11.2012 г. за обнародване на закона за отменяне на закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в берн
 • Указ № 394 от 12.11.2012 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за опазване на земеделските земи
 • Указ № 395 от 12.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за общинската собственост
 • Указ № 396 от 12.11.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за потребителския кредит