4.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Наредба № 16 от 7 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (загл. изм. - дв, бр. 45 от 2008 г., в сила от 14.08.2008 г.)
 • Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните...
 • Наредба за специално ползване на пътищата
 • Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.

Нови актове

 • Наредба № Iз-2525 от 14 декември 2012 г. за преминаване на държавната служба в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача,...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (дв, бр. 65 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите ...
 • Постановление № 348 от 20 декември 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 349 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с постановление № 119 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 48 от 2012 г.)
 • Постановление № 350 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за специално ползване на пътищата, приета с постановление № 179 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 62 от 2001 г.)
 • Решение № 10381 от 16 юли 2012 г. по административно дело № 8056 от 2011 г.
 • Решение № 1078 от 21 декември 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок добрич", разположена на територията на област добрич
 • Решение № 1081 от 21 декември 2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ блок "добрич" за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства ...
 • Споразумение за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между република България и румъния (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 14 март 2012 г. - дв, бр. 25 от 2012 г. в сила от ...
 • Указ № 434 от 18.12.2012 г. за освобождаване на юрий борисов щерк от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата израел