22.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 • Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на ...
 • Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на република България на участие в международното сътрудничество за развитие
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "автомобилна администрация"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция "железопътна администрация"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция "проучване и поддържане на р. дунав"
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители (дв, бр. 69 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (дв, бр. 59 от 2012 г.)
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 10 от 14 януари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на република България и правителството на република гърция за периода 2012 - 2014 г. ...
 • Решение № 23 от 14 януари 2013 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства ...