18.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия

Нови актове

 • Договор № рд-нс-01-5 от 18 декември 2012 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз
 • Наредба № Iз-29 от 8 януари 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция "оперативни технически операции" на министерството на вътрешните работи на другите структури на МВР ...
 • Наредба за изменение на наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (дв, бр. 53 от 2008 г.)
 • Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие
 • Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2013 г.
 • Постановление № 2 от 10 януари 2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 3 от 10 януари 2013 г. за изменение на постановление № 181 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (дв, бр. 59 от 2009 г.)
 • Постановление № 4 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 334 на министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Постановление № 5 от 10 януари 2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от закона за здравното осигуряване за 2013 г.
 • Постановление № 6 от 10 януари 2013 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на закона за публично-частното партньорство
 • Постановление № 7 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите" ...
 • Постановление № 8 от 10 януари 2013 г. за изменение на правилника за устройството и дейността на военномедицинската академия, приет с постановление № 168 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 51 от 2009 г.)
 • Постановление № 9 от 10 януари 2013 г. за изменение на наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с постановление № 129 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 49 от 2012 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за публично-частното партньорство
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г.
 • Решение № 14 от 10 януари 2013 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-4 каварна", разположена на територията на област добрич
 • Решение № 7 от 10 януари 2013 г. за административно-териториална промяна в община руен, област бургас - закриване на населено място
 • Указ № 1 от 10.01.2013 г. за утвърждаване нови граници на община чирпан, област стара загора и община стара загора, област стара загора
 • Указ № 2 от 10.01.2013 г. за назначаване на светла цветанова стефанова - извънреден и пълномощен посланик на република България в република куба, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в ямайка със седалище в хавана