25.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за фуражите
 • Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност (дв, бр. 87 от 2005 г.)
 • Инструкция № и-1 от 7 януари 2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Наредба за изменение на наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (дв, бр. 55 от 2001 г.)
 • Постановление № 11 от 15 януари 2013 г. за приемане на наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Постановление № 12 от 16 януари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 13 от 18 януари 2013 г. за изменение на постановление № 86 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители ...
 • Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на република България и правителството на държавата израел за периода 2012 - 2014 г. (одобрена с решение № 749 от 11 септември 2012 г. на ...
 • Строеви устав на въоръжените сили на република България
 • Указ № 10 от 18.01.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност