8.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба № 21 от 16 март 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (загл. доп. - дв, бр. 2 от 2008 г.)
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
 • Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества ...
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

Нови актове

 • Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ
 • Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
 • Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
 • Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания
 • Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ
 • Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
 • Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
 • Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания
 • Наредба № н-18 от 19 декември 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, неговото отчитане извън ...
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
  Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2012 г. за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните (дв, бр. 67 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
 • Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
 • Постановление № 351 от 27 декември 2012 г. за приемане на наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Постановление № 352 от 27 декември 2012 г. за приемане на наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
 • Постановление № 353 от 27 декември 2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от закона за здравното осигуряване
 • Постановление № 354 от 28 декември 2012 г. за приемане на наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
 • Постановление № 355 от 28 декември 2012 г. за приемане на наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Указ № 436 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант михаил попов савов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 437 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант иван иванов фичев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 438 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата васил иванов кутинчев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 439 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата стефан тошев тошев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 440 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант стою петков брадистилов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 441 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата георги стоянов тодоров с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 442 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата стилиян георгиев ковачев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 443 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата никола иванов иванов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 444 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-майор иван константинов сарафов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 445 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-майор димитър кирков кирков с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 446 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-майор радой ичов сираков с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 447 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-майор васил петров делов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 448 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант радко русков димитриев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 449 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант климент евтимов бояджиев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 450 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата павел петров христов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 451 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал от пехотата православ кръстев тенев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 452 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант никола колчев генев с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 453 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на генерал-лейтенант атанас григориев назлъмов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 454 от 20.12.2012 г. за награждаване посмъртно на капитан І ранг димитър добрев добрев с орден "стара планина" първа степен с мечове