15.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

  • Закон за здравното осигуряване (ЗЗО 15.01.2013)
  • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
  • Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната ...

Нови актове

  • Закон за допълнение на закона за здравното осигуряване (дв, бр. 70 от 1998 г.)
    Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ ...
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните с...
    Указ № 3 от 11.01.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за здравното осигуряване