31.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 48

Променени актове

 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
 • Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за държавните такси
 • Тарифа за таксите, които се събират от министерството на образованието, младежта и науката (загл. изм. - дв, бр. 79 от 2009 г.)

Нови актове

 • Наредба за изменение на наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (дв, бр. 49 от 2008 г.)
 • Постановление № 115 от 18 май 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, приета с постановление № 279 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 101 от 2008 г.)
 • Постановление № 116 от 18 май 2013 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за държавните такси, приета с постановление № 118 на ...
 • Постановление № 117 от 18 май 2013 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 г. за достъпа им до финансиране от фонда за органите на местното самоуправление в България "флаг" - еад
 • Постановление № 118 от 18 май 2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013 - 2014 г.
 • Постановление № 120 от 18 май 2013 г. за изменение на наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление № 298 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 111 от 2003 г.)
 • Постановление № 121 от 18 май 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България, приет с постановление № 46 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 25 от 2010 г.)
 • Постановление № 123 от 23 май 2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на приоритетния инфраструктурен проект ...
 • Постановление № 124 от 23 май 2013 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от ...
 • Постановление № 126 от 23 май 2013 г. за допълнение на тарифата за таксите, които се събират от министерството на образованието, младежта и науката, одобрена с постановление № 103 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 46 от 2003 г.)
 • Решение № 290 от 18 май 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "старите колиби", разположено в землището на ...
 • Решение № 293 от 18 май 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "хемус", участък белокопитово - каспичан от км 342+200 до км 350+000 - реконструкция на ...
 • Решение за избиране на министерски съвет на република България
 • Решение за избиране на министър-председател на република България
 • Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България
 • Решение на европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от договора за функционирането на европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
 • Указ № 87 от 16.05.2013 г. за награждаване г-н церендорж ганхуяг – извънреден и пълномощен посланик на монголия в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 90 от 17.05.2013 г. за награждаване г-н джузепе консоло с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 99 от 28.05.2013 г. за предлагане на четиридесет и второто народно събрание да избере пламен василев орешарски за министър-председател на република България