14.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 43

Променени актове

 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
 • Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност ...
 • Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
 • Постановление № 236 от 27 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от ...

Нови актове

 • Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
 • Постановление № 100 от 7 май 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 236 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на ...
 • Постановление № 101 от 7 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
 • Постановление № 102 от 7 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерския съвет за 2013 г.
 • Постановление № 103 от 7 май 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в ...
 • Постановление № 104 от 7 май 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и ...
 • Постановление № 105 от 7 май 2013 г. за допълнение на наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. ...
 • Постановление № 106 от 7 май 2013 г. за отменяне на наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид, приета с постановление № 87 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 39 от 2004 г.)
 • Постановление № 107 от 7 май 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 108 от 7 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г.
 • Постановление № 109 от 7 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
 • Решение № 13774 от 2 ноември 2012 г. по административно дело № 8254 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 43 от 2013 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и университетската агенция на франкофонията относно седалище за антена на бюрото на университетската агенция на франкофонията за централна и източна европа в България (ратифицирано със закон, ...