21.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 46

Променени актове

  • Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (дв, бр. 53 от 2006 г.)