17.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 44

Променени актове

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
 • Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за търговете и конкурсите
 • Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет за наука и иновации (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2013 г.)

Нови актове

 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време ...
 • Наредба за допълнение на наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (дв, бр. 43 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (дв, бр. 47 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (дв, бр. 107 от 2001 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за ...
 • Постановление № 110 от 8 май 2013 г. за изменение на правилника за организацията и дейността на националния съвет за научни изследвания, приет с постановление № 105 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 48 от 2004 г.)
 • Постановление № 111 от 8 май 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за търговете и конкурсите, приета с постановление № 213 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 85 от 2003 г.)
 • Постановление № 112 от 8 май 2013 г. за изменение на наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения, приета с постановление № 28 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 20 от 2000 г.)
 • Решение № 2642-нс от 15 май 2013 г. за обявяване на резултатите от гласуването в изборите за четиридесет и второ народно събрание, произведени на 12 май 2013 г.
 • Решение № 2643-нс от 15 май 2013 г. относно обявяване на избраните народни представители в четиридесет и второто народно събрание
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация (утвърдено с решение № 225 от 26 март 2012 г. на министерския съвет. в сила от 15 април 2013 г.)