29.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Закон за водите
 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
 • Постановление № 198 от 3 септември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г.
 • Постановление № 27 от 7 февруари 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2013 г. (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2013 г., в сила от 29.11.2013 г.)
 • Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство
 • Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. - дв, бр. 49 от 2005 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за водите (дв, бр. 67 от 1999 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на федерална република германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в берлин и софия
 • Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.
 • Постановление № 263 от 22 ноември 2013 г. за изменение на постановление № 198 на министерския съвет от 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г. (дв, бр. 78 от 2013 г.)
 • Постановление № 264 от 22 ноември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на българската агенция за инвестиции
 • Постановление № 265 от 22 ноември 2013 г. за изменение на правилника за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство, приет с постановление № 8 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 8 от 2012 г.)
 • Постановление № 266 от 22 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с постановление № 122 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 52 от...
 • Постановление № 267 от 22 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 27 на министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. (дв, б...
 • Постановление № 268 от 22 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2013 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комисията за защита от дискриминация (дв, бр. 57 от 2005 г.)
 • Решение за попълване на състава и ръководството на комисията по отбрана
 • Решение за попълване на състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване на състава на комисията по културата и медиите
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ваньо танов, в който ...
 • Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и международната банка за възстановяване и развитие(ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 24...
 • Указ № 229 от 26.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за водите
 • Указ № 230 от 26.11.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на федерална република германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в берлин и с...
 • Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции