15.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за здравето
 • Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)
 • Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването
 • Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (дв, бр. 34 от 2007 г.)
 • Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Решение № 802 от 4 декември 2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност (дв, бр. 87 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (дв, бр. 96 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
 • Наредба за изменение на наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (дв, бр. 34 от 2007 г.)
 • Решение № 2862-нс от 11 ноември 2013 г.
 • Решение № 678 от 7 ноември 2013 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици
 • Решение № 8516 от 13 юни 2013 г. по административно дело № 12519 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 99 от 2013 г.)
 • Решение за избиране на заместник-председател на четиридесет и второто народно събрание
 • Решение за попълване на състава и ръководството на комисията по правни въпроси
 • Решение за попълване на състава на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по отбрана
 • Указ № 213 от 07.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз
 • Указ № 214 от 07.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност