8.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Инструкция № Із-37 от 12 януари 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...
 • Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
 • Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център
 • Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Решение № 802 от 4 декември 2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта

Нови актове

 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Инструкция за допълнение на инструкция № Iз-37 от 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители от мвр (дв, бр. 7 от 2012 г.)
 • Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала...
 • Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България
 • Наредба за допълнение на наредба № Із-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна на служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки на служителите на м...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (дв, ...
 • Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
 • Постановление № 250 от 1 ноември 2013 г. за изменение на постановление № 84 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приеман...
 • Постановление № 251 от 1 ноември 2013 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, приет с постановление № 216 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 80 от 2008 г.)
 • Постановление № 252 от 1 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 253 от 1 ноември 2013 г. за изменение на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление № 293 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 87 от 2011 г.)
 • Решение № 660 от 1 ноември 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Решение № 664 от 1 ноември 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и мергели, от находище "мадлен", разположено в землището на с. горск...
 • Решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 53 от 2013 г.)
 • Решение за изменение и допълнение на решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., дв,...
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г.
 • Решение по доклада за работата на временната комисия за изработване на проект на нов изборен кодекс
 • Указ № 204 OT 22.10.2013 г. за освобождаване на красимир димитров стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в австралийския съюз и в нова зеландия
 • Указ № 205 от 22.10.2013 г. за назначаване на емилия йорданова стефанова-велева за извънреден и пълномощен посланик на република България в австралийския съюз
 • Указ № 207 от 04.11.2013 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България
 • Указ № 208 от 04.11.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и международната банка за възстановяване и ...