5.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

  • Постановление № 158 от 24 юли 2012 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
  • Списък на продуктите, свързани с отбраната
  • Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Нови актове

  • Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
  • Постановление № 246 от 24 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
  • Решение за приемане на обобщен годишен доклад за дейността на висшия съдебен съвет и за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет за 2011 г.
  • Решение за приемане на обобщен годишен доклад за дейността на висшия съдебен съвет и за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет за 2012 г.
  • Решение за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за въоръжените сили