1.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

Нови актове

 • Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (дв, бр. 88 от 2004 г.)
 • Постановление № 243 от 23 октомври 2013 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на информация и данни за въвеждане в информационната система на европол в съответствие с решение 2009/371/пвр на съвета от 6 април 2009 г. за създаване на евро...
 • Постановление № 245 от 24 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с постановление № 11 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 7 от 2013 г.)
 • Постановление № 248 от 25 октомври 2013 г. за приемане на наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консерваци...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж (дв, бр. 35 от 2003 г.)
 • Решение № 10 от 24 октомври 2013 г. по конституционно дело № 8 от 2013 г.
 • Решение № 644 от 24 октомври 2013 г.за определяне на спечелилия търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали...
 • Техническо споразумение между федералното министерство на отбраната на федерална република германия, федералния министър на отбраната и спорта на република австрия, министерството на отбраната на република България, министерството на отбраната на репуб...
 • Указ № 203 от 18.10.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство снежина, община провадия, област варна