26.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
 • Постановление № 131 от 15 юни 2004 г. за приемане на наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и наредба за регулиране на цените на природния газ
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на центъра на промишлеността на република България в москва, руска федерация

Нови актове

 • Закон за ратифициране изменението на приложение а на конвенцията за създаването на европейски комуникационен офис (еко), прието от съвета на еко на 23 ноември 2011 г. в копенхаген
 • Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти (дв, бр. 50 от 2007 г.)
 • Постановление № 261 от 21 ноември 2013 г. за отменяне на наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия
 • Постановление № 262 от 21 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на центъра на промишлеността на република България в москва, руска федерация (дв, бр. 76 от 2012 г.)
 • Решение № 2870-нс от 21 ноември 2013 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 223 от 18.11.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на приложение а на конвенцията за създаването на европейски комуникационен офис (еко), прието от съвета на еко на 23 ноември 2011 г. в копенхаген