19.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за счетоводството (ЗСч)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
 • Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
 • Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

Нови актове

 • Закон за допълнение на закона за счетоводството (дв, бр. 98 от 2001 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (дв, бр. 85 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (дв, бр. 85 от 2007 г.)
 • Постановление № 256 от 13 ноември 2013 г. за приемане на наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Постановление № 257 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с постановление № 219 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 94 от 2002 г.)
 • Постановление № 258 от 14 ноември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на правосъдието за 2013 г.
 • Постановление № 259 от 14 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г.
 • Решение № 625 от 18 октомври 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "интермодален терминал в южен - централен район на планиране в България - пловдив" на територията на община "ро...
 • Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.
 • Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на решение № 945 на министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (дв, бр. 91 от 2012 г.)
 • Указ № 215 от 08.11.2013 г. за освобождаване на мая николова добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република черна гора
 • Указ № 216 от 08.11.2013 г. за назначаване на ангел николаев ганев за извънреден и пълномощен посланик на република България в република беларус
 • Указ № 219 от 12.11.2013 г. обнародване на закона за допълнение на закона за счетоводството
 • Указ № 220 от 14.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • Указ № 221 от 15.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане