22.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
 • Закон за висшето образование
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Наредба № 21 от 14 юни 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)
 • Закон за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между република България в качеството на кредитополучател и дойче банк акциенгезелшафт в качеството на кредитор и агент по плащанията
 • Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
 • Наредба за допълнение на наредба № 21 от 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (дв, бр. 50 от 2010 г.)
 • Постановление № 260 от 18 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
 • Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя
 • Решение № 714 от 18 ноември 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "брусарци" - уча...
 • Спогодба между република България и конфедерация швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 26 февруари 2013 г. - дв, бр. 23 от 2013 г. в сила от...
 • Указ № 217 от 08.11.2013 г. за награждаване на проф. д-р роланд валтер марти с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 218 от 12.11.2013 г. за назначаване на катя илиева делева - извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република замбия със седалище в претория
 • Указ № 222 от 15.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
 • Указ № 224 от 19.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове
 • Указ № 225 от 19.11.2013 г. за обнародва в "Държавен вестник" законът за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между република България в качеството на кредитополучател и дойче банк акциенгезелшафт в качеството на ...
 • Указ № 226 от 19.11.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност