3.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (ЗДДС 3.01.2014)
 • Кодекс на труда (КТ 3.01.2014)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК 3.01.2014)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 3.01.2014)
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ЗБДОО 2014)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 3.01.2014)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 3.01.2014)
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Закон за хазарта
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и
 • предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г.

Нови актове

 • Договор за екстрадиция между република България и кралство мароко (ратифициран със закон, приет от 40-то народно събрание на 20 септември 2007 г. - дв, бр. 80 от 2007 г. в сила от 21 декември 2013 г.)
 • Договор за правна помощ по наказателни дела между република България и кралство мароко (ратифициран със закон, приет от 40-то народно събрание на 20 септември 2007 г. - дв, бр. 80 от 2007 г. в сила от 21 декември 2013 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (дв, бр. 70 от 2004 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация (дв, бр. 77 от 1991 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на република България (дв, бр. 35 от 2009 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за хазарта (дв, бр. 26 от 2012 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • Закон за ратифициране изменението на заемното споразумение (втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на република България и правителството на руската федерация за периода 2012 - 2014 г. (одобрена с решение № 750 от 29 ноември 2013 г. на министе...
 • Решение № 14 от 18 декември 2013 г. по конституционно дело № 17 от 2013 г.
 • Решение № 15 от 19 декември 2013 г. по конституционно дело № 19 от 2013 г.
 • Решение за изменение и допълнение на решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода ...
 • Указ № 260 от 19.12.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство богданов дол, община перник, област перник
 • Указ № 261 от 19.12.2013 г. за освобождаване на андрей димитров техов от длъжността постоянен представител на република България при съвета на европа със седалище в страсбург, френската република
 • Указ № 262 от 19.12.2013 г. за назначаване на красимира цонева бешкова за постоянен представител на република България при съвета на европа със седалище в страсбург, френската република
 • Указ № 263 от 19.12.2013 г. за награждаване на г-н уошингтон луис перейра де соуза нето - извънреден и пълномощен посланик на федеративна република бразилия в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 264 от 20.12.2013 г. за награждаване на н. в. пр. монсеньор януарюш болонек - апостолически нунций в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 267 от 21.12.2013 г. за да се обнародване на закона за ратифициране изменението на заемното споразумение (втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Указ № 268 от 27.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване
 • Указ № 269 от 27.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за хазарта
 • Указ № 270 от 27.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за здравето
 • Указ № 271 от 27.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Указ № 272 от 27.12.2013 г. за обнародване на закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • Указ № 273 от 27.12.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация