17.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

  • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Нови актове

  • Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът ...

  • Постановление № 1 от 10 януари 2014 г. за изменение на наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с постановление № 129 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 49 от 2012 г.)Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът ...
    Постановление № 1 от 10 януари 2014 г. за изменение на наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с постановление № 129 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 49 от 2012 г.)
    Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

    Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"