31.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
 • Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
 • Постановление № 343 от 15 декември 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от закона за горите

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (дв, бр. 26 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (дв, бр. 51 от 2007 г.)
 • Постановление № 6 от 21 януари 2014 г. за изменение на наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с постановление № 264 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 84 от 2012 г.)
 • Постановление № 7 от 23 януари 2014 г. за увеличаване разходите по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 8 от 23 януари 2014 г. за допълнение на постановление № 343 на министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от закона за горите (дв, бр....
 • Протокол между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на република сърбия относно мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи виенския документ от 2011 г. (одобрен с решение № 436 от 25 ю...
 • Решение за избиране на членове на комисията за финансов надзор
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Споразумение между министерството на отбраната на република България и министерството на националната отбрана на република гърция относно сътрудничество във военната област (утвърдено с решение № 695 от 30 септември 2010 г. на министерския с...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги (утвърдено с решение № 178 от 8 март 2013 г. ...
 • Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Указ № 8 от 23.01.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Указ № 9 от 28.01.2014 г. за назначаване на младен петров червеняков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република черна гора
 • Устройствен правилник на патентното ведомство