14.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

  • Наредба № Із-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
  • Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
  • Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи
  • Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 4...
  • Наредба за изменение на наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (дв, бр. 61 от 2011 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (дв, бр. 43 от 2012 г.)
  • Решение № 928 от 19 декември 2013 г. за изменение и допълнение на общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (дв, бр. 24 от 2008 г.)