21.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

  • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - транзитни пътища V")

Нови актове

  • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "главна инспекция по труда"

  • Постановление № 2 от 13 януари 2014 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "главна инспекция по труда"

  • Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. (публична инвестиционна...

  • Правила за управление на електроенергийната система

  • Изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - транзитни пътища V")(ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 3 октомври 2013 г. - дв, бр. 91 от 2013 г. в сила от...