8.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България
 • Постановление № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично уч...
 • Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от закона за здравнот...
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 74 от 27 март 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия

Нови актове

 • Наредба № 4 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "урология"
 • Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "вирусология"
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
 • Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "отговорност на туроператора"
 • Постановление № 303 от 21 декември 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 74 на министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина (дв, бр. 39 от 1998 г.)
 • Постановление № 304 от 21 декември 2013 г. за изменение на постановление № 66 на министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (дв, бр. 29 от 1996 г.)
 • Постановление № 305 от 21 декември 2013 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, приет с постановление № 221 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 76 от 2007 г.)
 • Постановление № 306 от 21 декември 2013 г. за приемане на наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "отговорност на туроператора"
 • Постановление № 307 от 21 декември 2013 г. за приемане на наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени зем...
 • Постановление № 308 от 21 декември 2013 г. за изменение на правилника за устройството и дейността на военномедицинската академия, приет с постановление № 168 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 51 от 2009 г.)
 • Постановление № 309 от 21 декември 2013 г. за изменение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)
 • Постановление № 310 от 21 декември 2013 г. за отменяне на постановление № 207 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от закона за управление на отпадъците (дв, бр. 75 от 2010 г.)
 • Постановление № 311 от 21 декември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2013 г.
 • Постановление № 312 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 193 на министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за б...
 • Постановление № 313 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 17 на министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична по...
 • Решение № 808 от 19 декември 2013 г. за изменение и допълнение на решение № 619 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на регулираните професии в република България (дв, бр. 61 от 2009 г.)
 • Решение № 811 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100...
 • Решение № 812 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "хемус", участък "белокопитово - каспичан" от км 342 + 240 до км 350 + 000 и временна връзка с път I-7 ...
 • Решение № 813 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "автомагистрала "марица" оризово - капитан андреево, участък "любимец - капитан андреево" от км 89+100 до км 10...
 • Решение № 814 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "път ІІ-55 "велико търново - гурково" от км 11+170 до км 31+561,10 - реконструкция, окончателно преоткосиране и...
 • Решение № 815 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "път ІІ-18 "софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780" на територията н...
 • Решение № 816 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "допълнително проектиране и строителство на автомагистрала "тракия", лот 3, участък нова загора - ямбол от км 241+900 д...
 • Решение № 817 от 21 декември 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "струма", лот 1 "долна диканя - дупница" от км 305+220 до км 322+000 - изместване на техническа инфраст...