28.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за секретните патенти
 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на отбраната (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)
 • Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
 • Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Споразумение за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на международната банка за икономическо сътрудничество (ратифицирано с указ № 811 на президиума на народното събрание на 30 ноември 1963 г. - дв, бр. 95 от 1963 г. в...
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "военни клубове и военно-почивно дело"
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 5 от 21 януари 2014 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната
 • Правилник за администрацията в съдилищата
 • Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт
 • Протокол за изменение на споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на международната банка за икономическо сътрудничество, както и на устава на тази банка (ратифициран с указ № 258 на държавния съвет на на...
 • Протокол за изменение на споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на международната банка за икономическо сътрудничество, както и на устава на тази банка (ратифициран с указ № 341 на президиума на народно...
 • Споразумение за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на международната банка за икономическо сътрудничество (ратифицирано с указ № 811 на президиума на народното събрание на 30 ноември 1963 г. - дв, бр. 95 от 1963 г. в...
 • Споразумение за основаването на международна инвестиционна банка (ратифицирано с указ № 1355 на президиума на народното събрание на 20 август 1970 г. - дв, бр. 68 от 1970 г. в сила за република България от 5 февруари 1971 г.)
 • Указ № 3 от 10.01.2014 г. за освобождаване на валентин делчев порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство дания
 • Указ № 4 от 10.01.2014 г. за назначаване на руси боголюбов иванов за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство дания
 • Устройствен правилник на министерството на отбраната