4.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ...
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Постановление № 175 от 5 август 1998 г. за одобряване на тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 55...
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г., загл. изм. - дв, бр. 10 от 2014 г., в сила о...

Нови актове

 • Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
 • Наредба № н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели н...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на циви...
 • Постановление № 10 от 30 януари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
 • Постановление № 11 от 30 януари 2014 г. за закриване на института по компютърни технологии при министерството на вътрешните работи
 • Решение № 1 от 28 януари 2014 г. по конституционно дело № 22 от 2013 г.
 • Решение за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Споразумение между правителството на република България и секретариата на инициативата еврика(ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 14 септември 2011 г. - дв, бр. 75 от 2011 г. в сила от 27 април 2011 г.)
 • Указ № 10 от 28.01.2014 г. за награждаване на румен стефанов стоилов с орден "стара планина" втора степен