18.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)
 • Инструкция № м-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № н-7 от 12 юни 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 197 от 2 септември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката и енергетиката
 • Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "българска служба за акредитация"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.200...
 • Устройствен правилник на комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 80 от 2009 г., изм. - дв, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката и енергетиката

Нови актове

 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № м-3 от 2011 г. за взаимодействие между министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи (дв, бр. 60 от 2011 г.)
 • Меморандум за разбирателство между министерството на културата на република България и министерството на културата на китайската народна република относно взаимно създаване на културни центрове (одобрен с решение № 13 от 10 януари 2014 г. на...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (дв, бр. 75 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 92 от...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност (дв, бр. 59 от 2008 г.)
 • Постановление № 21 от 12 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2013 г.
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България