7.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 11

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на бълг...
 • Наредба № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, ...
 • Наредба № н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимит...
 • Наредба № н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на националния документален архив на националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите

Нови актове

 • Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз между кралство белгия, република България, кралство дания, федерална република германия, република естония, ирландия, република гърция, кралство испания, френската република...
 • Закон за допълнение на закона за електронните съобщения (дв, бр. 41 от 2007 г.)
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за ратифициране на договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката, енергетиката и туризма и европейската банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством инициативата на югоизточна европа за борба с корупцията и на протокола за изменение на меморандума за разбирателство относно сътрудничество...
 • Наредба за допълнение на наредба № 7 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки з...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в национал...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на националния документален архив на националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеи...
 • Постановление № 13 от 31 януари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Решение № 2910-нс от 3 февруари 2014 г.
 • Споразумение между република България и организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на организацията (ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 3 октомври 2013 г. - дв, бр. 91 от 2013 г....
 • Указ № 13 от 03.02.2014 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за електронните съобщения
 • Указ № 14 от 03.02.2014 г. за обнародване на закона за изменение на закона за автомобилните превози
 • Указ № 15 от 03.02.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством инициативата на югоизточна европа за борба с корупцията и на протокола за изменение на мемора...
 • Указ № 16 от 03.02.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между министерството на икономиката, енергетиката и туризма и европейската банка за възстановяване и развитие