14.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Инструкция № и-3 от 15 ноември 2012 г. за организация на взаимодействието между прокуратурата на република България и военната полиция
 • Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
 • Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на център за асистирана репродукция (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център за асистирана репродукция (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2014 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията

Нови актове

 • Инструкция за изменение на инструкция № и-3 от 2012 г. за организацията на взаимодействието между прокуратурата на република България и военна полиция (дв, бр. 94 от 2012 г.)
 • Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична лаборатория"
 • Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 94 от 2005 г.)
 • Постановление № 16 от 7 февруари 2014 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за държавната собственост, приет с постановление № 254 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Постановление № 17 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества, приета с постановление № 156 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 60 от 2005 г.)
 • Постановление № 18 от 7 февруари 2014 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване на 1000 години от смъртта на цар самуил български (юли - октомври 2014 г.)
 • Постановление № 20 от 10 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 25 на министерския съвет от 2009 г. за създаване на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 13 от 2009 г.)
 • Правилник за дейността на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на информационния център на министерството на отбраната
 • Правилник за устройството и дейността на научноизследователския институт по криминалистика и криминология
 • Правилник за устройството и дейността на централното военно окръжие
 • Решение за попълване състава и ръководството на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за приемане на процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от правилника за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение за промени в състава на комисията по здравеопазването
 • Решение за промени в състава на комисията по образованието и науката
 • Решение за промени в състава на комисията по регионална политика и местно самоуправление
 • Решение за промени в състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от христо дамянов бисеров от всички заемани постове в народното събрание и политическата партия "движе...
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ...
 • Указ № 17 от 03.02.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство гороцвет, община лозница, област разград
 • Указ № 18 от 03.02.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал васил кирилов димитров от длъжността началник на щаба на съвместното командване на силите и от военна служба
 • Указ № 19 от 03.02.2014 г. за освобождаване на георги георгиев панайотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република молдова
 • Указ № 20 от 03.02.2014 г. за назначаване на петър захариев вълов за извънреден и пълномощен посланик на република България в република молдова